ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៣នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃចេញផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ 08:08
ដោយ: ភ្នែករាស្រ្ត

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៣នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៕

ខ្លឹមសារឣត្ថបទនៅរូបភាពខាងក្រោម 


ប្រភពពី : ហ្វេសបុកផេក ក្រសួងសុខាភិបាល